Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM)

Ligji Nr.91/2013, datë 28.02.2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor"

VKM Nr.597, datë 01.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave e procedurave dhe kërkesave të hollësishme për lidhjen e marrveshjeve vullnetare, ndërmjet organizatave dhe grupeve që përfaqësojnë interesa të caktuara, grupeve të operatorëve ose operatorëve individualë më autoritetet përkatëse, për realizimin e një niveli më të lartë mbrojtjeje, sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posaçëm, për një përbërës mjedisor   "

VKM Nr.219, datë 11.03.2015 "Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor" 

VKM Nr. 620. datë 07.07.2015 "Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe proceduarve të detajuara për Vlerësimin Strategjik Mjedisor në kontekstin ndërkufitar"

VKM Nr.507, datë 10.06.2015 "Për miratimin e listës së detajuar të planeve apo programeve me pasoja negative në mjedis, që do ti nënshtrohen procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor"

 

Deklarata Mjedisore për VSM: