Institucionet e varësisë

1. Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit

3. Drejtoritë Rajonale Mjedisore

4. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura