Kledi Xhaxhiu

Zëvëndësministër

Kledi Xhaxhiu

Jetëshkrim

Informacion mbi personin

 

Emri / Mbiemri

Kledi Xhaxhiu

Adresa

Ministria e Mjedisit, Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr. 23, 1001 Tiranë

E-mail

kledi.xhaxhiu@moe.gov.al;kledi.xhaxhiu@unitir.edu.al; kledi.xhaxhiu@fshn.edu.al

Kombësia

Shqiptare

Datëlindja

20.08.1977

Gjinia

M

Gjendja civile

I pamartuar

Pozicioni aktual

Zëvendësministër i Mjedisit

Përvoja profesionale

Periudha

06.03.2006 – 01.03.2016

Pozicioni

Lektor & Kërkues Shkencor pranë Departamentit të Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Emërtimi dhe adresa e institucionit

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Blv. “Zog I”, 1001, Tiranë

Përgjegjës në lëndët

 • Kristalografi       (cikli i I-rë, Bachelor)

 

 • Kimi Koloidale   (cikli i I-rë, Bachelor)

 

 • Spektroskopi Molekulare    (cikli i II-të, Master Shkencor)

 

 • Kimia e Dukurive Ndërfazore     (cikli III-të, Doktoraturë)

Periudha

10.2007 – 02.2008, 10.2009 – 02.2010

Pozicioni

Lektor me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë, Universiteti “EPOKA”

Emërtimi dhe adresa e institucionit

Universiteti “EPOKA”, Rruga e Durrësit, 1001, Tiranë

Përgjegjës në lëndën

 • Kimi e Përgjithshme      (cikli i I-rë, Bachelor)

Arsimimi & Trajnime

Periudha

09.1996 – 02.2002

Titulli i fituar

Kimist Ushqimor (Nota mesatare 9.67)

Subjekti i studimit

Studimi në degën Kimi Ushqimore. Punimi i Diplomës me temë: “Ekstraktimi i vajit esencial të lëkurës së portokallit me ERRM (Ekstraktim me Rrjedhësa Mbikritikë); EUS (Ekstraktim Ultrasonik) dhe ekstraktim Soxhlet”.

Nën udhëheqjen e Prof. Dr. rer. nat. Bernd Wenclawiak (Përgjegjësi i Departamentit të Kimisë Analitike, Universiteti i Siegen-it, Gjermani).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit

9 semestra pranë Departamentit të Kimisë Industriale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

1 semester pranë Departamentit të Kimisë Analitike, Fakulteti i Kimi-Biologjisë, Universiteti i Siegen-it (Gjermani)

Niveli i klasifikimit ndërkombëtar

ISCED 5B

Periudha

19.01 – 28.02.2004

Titulli i fituar

Certifikatë e praktikës profesionale

Subjekti kryesor

Internship (praktikë profesionale) pranë Shoqërisë aksionere BASF A.G., Ludwigshafen (Gjermani), seksioni i Kërkimit të Produkteve të Ndërmjetme (Temat e zhvilluara: Përgatitja e tretësirave-prekursore për përftimin e Titanatit të Bariumit të dotuar; Termoliza dhe prodhimi i mostrave për hulumtime analitike; Optimizimi i vetive elektrike të Titanatit të Bariumit).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit

Shoqëria aksionere BASF A.G., Ludwigshafen, Gjermani

Niveli i klasifikimit ndërkombëtar

Internship (Praktikë profesionale)

Periudha

03.2002 – 11.2005

Titulli i fituar

Dr. rer. nat. (Nota: Mbrojtja e tezës (provimi gojor) -"shumë mirë"; Disertacioni -"shumë mirë")

Subjekti kryesor

DOKTORATURA me temë: “Përdorimi i dioksidit të karbonit mbikritik në Kiminë e Trupit të ngurtë dhe hulumtime strukturore bazike mbi kalkogjenurë-halogjenurët e elementëve të grupit të IIIA”.

Nën udhëheqjen e Prof. Dr. Hans-Jörg Deiseroth (Përgjegjësi i Departamentit).

e-disertacioni

http://www.ub.uni-siegen.de/epub/diss/xhaxhiu.htm

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit

Departamenti i Kimisë Inorganike, Universiteti i Siegen-it (Gjermani)

Niveli i klasifikimit ndërkombëtar

ISCED 6

Pjesëmarrje në projekte dhe trajnime shkencore pas doktoraturës

 Periudha

17.07.2009 – 22.08.2009

Subjekti kryesor

Kërkim shkencor mbi: "Ndikimin e makro- dhe nano-strukturës në vetitë termoelektrike dhe fotovoltaike të përbërjeve inorganike të ngurta". Me ftesë nga Prof. Dr. Klaus Bente (Drejtori i Institutit).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit

Instituti i Mineralogjisë, Kristalografisë dhe Shkencës së Materialeve, Universiteti i Leipzig-ut (Gjermani)

 Periudha

01.10.2011 – 31.12.2011

Subjekti kryesor

Implementimi i projektit kërkimor-shkencor: "Hulumtimi i mardhënieve veti-strukturë të kalkogjenurë-halogjenurëve të elemeteve të grupit IIIA në lidhje me rritjen e efektivitetit fotovoltaik dhe termoelektrik", financuar nga DAAD (Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit

Instituti i Mineralogjisë, Kristalografisë dhe Shkencës së Materialeve, Universiteti i Leipzig-ut (Gjermani)

Periudha

25.06.2012 – 08.07.2012

Subjekti kryesor

Pjesëmarrje dhe referim në Workshop-in e 2-të Ndërkombëtar: "Trajnim mbi dhomën e pastër për teknologjitë kritike dhe të qendrueshme". Financuar nga Ministria Turke e Shkencës, Industrisë dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Agjensinë Turke Nërkombëtare të Bashkëpunimit & Koordinimit (TIKA) dhe Ministrinë Turke të Zhvillimit.

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit            

Qendra Kombëtare e Ekselencës në Nanoteknologji, Universiteti Bilkent, UNAM-Ankara, Turqi

Periudha

20.11.2012 – 20.12.2012

Subjekti kryesor

Implementimi i projektit kërkimor-shkencor: "Vetitë fotoelektrike të kalkogjenurë-halogjenurëve me valencë të përzier të indiumit dhe taliumit", financuar nga programi JoinEU-SEE (Erasmus Mundus)

Periudha

29.07.2013 – 29.08.2013

Subjekti kryesor

Implementimi i projektit kërkimor-shkencor: "Sintezat e materialeve hibride të përbëra prej përbërjeve të ngurta inorganike me valencë të përzier dhe polimerëve ciklikë përcjellës", financuar nga Universiteti i Turku-t, Finlandë. Me ftesë nga Prof. Dr. Carita Kvarnström (Përgjegjësi i Laboratorit).

Emërtimi and lloji i institucionit të  arsimimit / trajnimit            

Laboratori i Kimisë së Materialeve dhe Analizave Kimike, Departamenti i Kimisë, Universiteti Turku, Finlandë

Periudha

01.11.2013 – 31.08.2014

Subjekti kryesor

POSTDOKTORATURA me temë: "Sensorë drite elastikë të përbërë prej kompozite polimerësh përcjellës dhe përbërjesh të ngurta inorganike me valence të përzier". Nën udhëheqjen e Prof. RNDr. Jiři Pinkas (Përgjegjësi i Grupit kërkimor). Financuar nga programi JoinEU-SEE (Erasmus Mundus).

Emërtimi and lloji i institucionit të  arsimimit / trajnimit            

Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave, Universiteti Masaryk, Brno, Republika Çeke

Periudha

03.11.2014 – 24.12.2014

Subjekti kryesor

Bashkëpunim shkencor në lidhje me: “Ndikimin e pH mbi qendrueshmërinë e nano-grimcave të CdTe, hulumtuar me anë të fluoreshencës dhe zetametrit”. Me ftesë nga Prof. Asoc. Ing. René Kizek (Përgjegjësi i Laboratorit).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit          

Laboratori i Metalomikës dhe Nanoteknologjive, Universiteti i Mendel-it, Brno, Republika Çeke

Periudha

01.07.2015 – 03.09.2015

Subjekti kryesor

Bashkëpunim shkencor në lidhje me: “Përcaktimin e bashkëveprimit ndërmjet grimcave magnetike dhe AND-së nëpërmjet matjeve të madhësisë së grimcës dhe zeta-potencialit”.

Me ftesë nga Prof. Asoc. Ing. René Kizek (Përgjegjësi i Laboratorit).

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit     

Laboratori i Metalomikës dhe Nanoteknologjive, Universiteti i Mendel-it, Brno, Republika Çeke

Periudha

01.11.2015 – 31.01.2016

Subjekti kryesor

Implementimi i projektit kërkimor-shkencor: “Hulumtimi i vetive termoelektrike të përbërjes In5Se5Br dhe derivateve të saj”, financuar nga DAAD (Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman).

Emërtimi and lloji i institucionit të  arsimimit / trajnimit    

Qendra Helmholtz e Berlinit, Berlin, Gjermani

Pjesëmarrje në shkolla verore dhe workshop-e me kryefjalë mbrojtjen e mjedisit dhe riciklimin

Periudha

11.06.2013 – 21.06.2013

Subjekti kryesor

Pjesëmarrje në shkollën verore ndërdisiplinore “Alumni”: “Krijimi i të ardhmes njerëzore – hapat drejt zhvillimit të qendrueshëm” – nëpërmjet projektit me temë: “Shndërrimi i mërkurit dhe metaleve të tjerë të rëndë të hirit fluturues nga termocentralet dhe inceneratorët në karbonate duke mbrojtur mjedisin dhe reduktuar sasitë e çliruara të CO2”.

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit       

Universiteti i Siegen-it, Gjermani

Periudha

04.09.2014 – 13.09.2014

Subjekti kryesor

Pjesëmarrje në Akademinë “Alumni”: “Workshop-i ndërkombëtar i së ardhmes” - nëpërmjet projektit me temë: “Prodhimi i pllakave dhe tullave të presuara nga leshteriku (mbeturinë natyrore), për ndërtime të lira, të lehta dhe të qendrueshme në zonat bregdetare”.

Emërtimi and lloji i institucionit të arsimimit / trajnimit         

Universiteti i Siegen-it (Siegen) dhe Universiteti Alanus i Arteve (Bonn), Gjermani

Periudha

04.09.2015 – 13.09.2015

Subjekti kryesor

Pjesëmarrje në Akademinë “Alumni”, Zhvillimi i qendrueshëm 2015: “Workshop-i ndërkombëtar i së ardhmes” - nëpërmjet projektit të implementuar me temë: “Prodhimi i pllakave dhe tullave të presuara nga leshteriku (mbeturinë natyrore), për ndërtime të lira, të lehta dhe të qendrueshme në zonat bregdetare”.  -  Fitues i çmimit të II-të

Emërtimi and lloji i institucionit të  arsimimit / trajnimit   

Universiteti i Siegen-it (Siegen) dhe Universiteti Alanus i Arteve (Bonn), Gjermani

Titujt akademikë

Data

 01.10.2010

 

Këshilli i Profesorëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të Universitetit të Tiranës, jep titullin akademik: “DOCENT”, në përputhje me përmbushjen e kërkesave të Ligjit të Arsimit të Lartë, Nr. 9832 (12.11.2007), në Republikën e Shqipërisë.

                                               Data

 03.05.2012

 

Këshilli i Profesorëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të Universitetit të Tiranës, jep titullin akademik: “PROFESOR I ASOCIJUAR”, në përputhje me përmbushjen e kërkesave të Ligjit të Arsimit të Lartë, Nr. 9832 (12.11.2007), në Republikën e Shqipërisë.

Data

26.07.2016

 

Komisioni i Vlerësimit të Titujve Akademikë, me rekomandim të Komisionit Vlerësues të ngritur prej tij, jep titullin akademik: “PROFESOR”, në përputhje me përmbushjen e kërkesave të Ligjit të Arsimit të Lartë, Nr. 9832 (12.11.2007), në Republikën e Shqipërisë.

Gjuhë të huaja

Anglisht (e mbrojtur)

Gjermanisht (e mbrojtur)

Italisht

Frengjisht

Monografi shkencore

K. Xhaxhiu (2013) Insights of Mixed Valence Chalcogenide-Halides of Indium and Thallium  

(Aspekte të Kalkogjenurëve të Halogjenuar të Indiumit dhe Taliumit). ISBN: 978-3-659-38318-2

https://www.amazon.com/Insights-Valence-Chalcogenide-Halides-Indium-Thallium/dp/365938318X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1472814154&sr=8-1&keywords=xhaxhiu 

Shtëpia botuese

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany

 

Publikime shkencore dhe konferenca

 

Gjatë periudhës 2003 – 2016 ka botuar 40 artikuj shkencorë në revista nërkombëtare si autor i parë  dhe bashkëautor (referojuni link-eve të mëposhtëme), si edhe është përfaqësuar me  punime shkencore në 68 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare – shumë prej të cilave me specifikë mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrueshëm të mjedisit.

Website-profesionale

http://www.researchgate.net/profile/Kledi_Xhaxhiu

http://unitir.academia.edu/KlediXhaxhiu

Udhëheqje punimesh shkencore

Gjatë periudhës 2006– 2016 ka udhëhequr 18 diploma të nivelit “Master“ dhe 4 doktoratura (në proces).

Pjesëmarrje si vlerësues

Anëtar i bordit editorial të revistave shkencore:

 

 • Journal of Metallomics and Nanotechnologies     

http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/J_Met_Nano/edicni_rada.html

 

 • International Journals of Engineering and Science

http://www.ijens.org/IJENS-Researchers%20Promotion%20Group.html

 

 • Journal of Natural and Technical Sciences (Albanian Journal of Natural and Technical Sciences)

 

Anëtar i bordit këshillues të konferencave ndërkombëtare:

 • 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems – Shtator 2013, Dubrovnik, Kroaci

 

 • 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems – Shtator 2014, Venecia-Stamboll

 

 • 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems – Shtator 2015, Dubrovnik, Kroaci

Anëtarësime profesionale

 prej 04.1998          Anëtar i Shoqatës së Kimistëve Shqiptarë (ShKSh)

 2003 - 2006             Anëtar i Shoqatës së Kimistëve Gjermanë (GDCh)