Menaxhimi i Pyjeve

Që nga fillimi i viteve 1990, parimi mbi zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve ka hyrë në themel të politikë – bërjes së sektorit të pyjeve, veçanërisht me futjen e konceptit të kritereve dhe treguesve (C&I), i zhvilluar si një instrument i rëndesishëm i zbatimit të politikave për menaxhimin e qëndrueshme të pyjeve (SFM) në mbarë botën.

UNCED në Rio 1992, i zhvilloi kriteret dhe indikatorët si një instrument i politikës për të vlerësuar dhe raportuar progresin drejt sistemit të menaxhimit të pyjeve (SFM). Përveç kësaj, treguesit janë përdorur në iniciativat e çertifikimit të pyjeve për të mbështetur monitorimin dhe raportimin për qëllime të zhvillimit të marketingut të produkteve që dalin nga pyjet dhe të një shumëllojshmërie aspektesh të tjera, të bazuar në shkencë për qëllime të vlerësimit dhe monitorimit në shkallë kombëtare deri në nivelin e menaxhimit të pyjeve për çdo njësi unike (Franc et al., 2001; Raison et al, 2001), shpesh duke iu referuar drejtpërdrejtë në proceset politike të Sistemit të Menaxhimit të Pyjeve (p.sh. PEFC për procesin e Pan-Europian të pyjeve).

 

Per më tepër :

 

Menaxhimi Pyjor --> Klikoni për të parë

Baza Ligjore dhe Monitorimi DP për Monitorimin --> Klikoni për të parë