Koordinatorët për Informacionin dhe konsultimin me publikun

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Z. Fludian ÇUKA

Email: fludian.cuka@moe.gov.al

Tel: +355 4 2270622

 

Koordinatori për Konsultimin Publik

Znj. Edlira DERSHA, Pikë Fokale Kombëtare për Konventën e Aarhusit

Email: edlira.dersha@moe.gov.al