Programi i Transparencës

Legjislacion

Ligji Nr.119 / 2014 "Për të drejtën e informimit"

Ligji Nr 9643 / 2006 "Për prokurimin publik"

Ligji Nr. 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"

Urdhër Nr. 33, datë12.03.2015 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës të Ministrisë së Mjedisit"

Urdhër Nr. 748, datë 23.11.2015 "Për një ndryshim në urdhërin nr.72, datë 20/02/2015 të Ministrit të Mjedisit për miratimin e Programit të Transparencës për Ministrinë e Mjedisit"

 

 

Programi i Transparencës i Ministrisë së Mjedisit

Klikoni për të parë programin

 

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Z. Fludian ÇUKA

Email: fludian.cuka@moe.gov.al

Tel: +355 4 2270622

 

Koordinatori për Konsultimin Publik

Znj. Edlira DERSHA, Pikë Fokale Kombëtare për Konventën e Aarhusit

Email: edlira.dersha@moe.gov.al

 

Kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë 

Klikoni për të parë

 

Formate kërkesë / përgjigje

Format kërkese për informacion

Format mbi zgjatjen e afatit të kthimit të përgjigjes

Format i përgjigjes për informacion

Formati për rishikim i dokumentacionit të klasifikuar dhe shtyrje afati

Formati i refuzimit të formës së kërkuar të informacionit / dokumentacionit

 

Regjistri i Kërkesave për Informim

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për informacion mjedisor Shtator 2016 - Dhjetor 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për informacion mjedisor Korrik 2016 - Shtator 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për informacion mjedisor Prill 2016 - Qershor 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për informacion mjedisor Janar 2016 - Mars 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për informacion mjedisor Janar 2015 - Nëntor 2015