Regjistër i dëgjesave publike

Regjistër dëgjesash publike

Dëgjesë publike dt 29.12.2016 “Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në vëllim të fondit pyjor e kullosor publik në një sipërfaqe prej 283.41 ha pjesë e ekonomisë pyjore “Arrën”, të qarkut kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Afrimi-k” sh.p.k, për shfrytëzimin e FE-NI”.

Përmbledhje dëgjesash publike për projektligjin "Për Zonat e Mbrojtura" 

Dëgjesë publike dt 31.10.2016 " për projektligjin “Për zonat e mbrojtura” 

Dëgjesë publike dt 03.10.2016 " Për  3 draft VKM-të e VOC-eve (Përbërësve organikë të avullueshëm)”. "

Dëgjesë publike dt 13.05.2016 " Për Rregullat dhe Kriteret për Menaxhimin e Mbetjeve nga Gomat e Përdorura "

Dëgjesë publike dt 08.02.2016 "Për moratoriumin e gjuetisë në Republikën e Shqipërisë "

Dëgjesë publike dt 08.07.2015 "Për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në Republikën e Shqipërisë "

Dëgjesë publike dt 16.06.2015 "Për tarifat e përdorimit të faunës së egër "

Dëgjesë publike dt 16.06.2015 "Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve, për zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis "

Dëgjesë publike dt 16.06.2015 "Për Menaxhimin e Integruara të Kimikateve"

Dëgjesë publike dt.05.05.2015, për draft VKM-në “Për miratimin e listës së ndotësve organik të qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, importin, vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre”

Dëgjesë publike datë 03.01.2015 - "Për rregullat, përgjegjësitë dhe procedurat e detajuara për VSM-në në kontekstin ndërkufitar"

Dëgjesë publike datë 31.03.2015 - "Për draft strategjinë ndërsektoriale të mjedisit"

Dëgjesë publike datë 08.04.2015 - "Për procedurat dhe kërkesat e hollësishme për lidhjen e marrëveshjes vullnetare ndërmjet organizatave dhe grupeve, që përfaqësojnë interesa të caktuara, grupeve të operatorëve ose operatorëve individuale me autoritetet përkatëse, që të realizojnë një nivel mbrojtjeje më të lartë sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posacëm për një përbërës mjedisorë"

Dëgjesë publike datë 20.04.2015 - "Për miratimin e rregullave për mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve"

 

Lista e dëgjesave me publikun

Dëgjesa me publikun Janar - Dhjetor 2015

Dëgjesa me publikun Janar - Dhjetor 2014

 

Raport i dëgjesave me publikun në vite

Raport i vitit 2016

Raport përmbledhës mbi zbatimin e e ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” për vitin 2015

Klikoni këtu për të parë