Shërbime Mjedisore

Dokumenta të nevojshëm për pajisje me Leje Mjedisore dhe Certifikate të Ekspertit Mjedisor

 

Ekspertët Mjedisor të licensuar

 

Programi i Ekspertëve të VNM-së dhe Auditimit Mjedisor

 

Vendime të Komisionit të Lejeve Mjedisore

 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis VNM

 

Për të parë Shqyrtimin e Aplikimeve për VNM   klikoni këtu

 

Vendim Nr.686 datë 29.07.2015 "Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedures së Vlerësimit së Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore

Udhëzim i MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 'Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së'

Udhëzim për tarifat për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM

 

Ligje

 

VKM

        

Më poshtë do gjeni edhe shtojcat me formularet përkatës për tre tipet e lejeve

         Leje mjedisore tipi A --> Kliko këtu

         Leje mjedisore tipi B --> Kliko këtu

         Leje mjedisore tipi C --> Kliko këtu

 

Udhëzime dhe Urdhëra

 

Informacion mbi VNM  --  Kliko këtu për të parë

 

Për informacion më të detajuar në lidhje me Lejet Mjedisore dhe ndryshimet ne Ligje mund të vizitoni faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit  --> Kliko këtu për të vizituar faqen