Transparencë dhe Pjesëmarrje

Qendra e Aarhusit

 

Rekomandimet e Maasticht për Promovimin e Pjesëmarjes së Efektshme të Publikut në Vendimmarrjen për Çeshtjet Mjedisore 

 

Publikime

Bizneset që duhet të kryejnë dëgjesën e publikut

Organizimi i dëgjesave me publikun nga autoritetet publike

Si të informohesh për mjedisin në Republikën e Shqipërisë

Udhëzues praktik për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen për ceshtje të mjedisit

Udhëzues praktik për të drejtën e publikut për marrjen e informacionit mjedisor

Udhëzues praktik për të drejtën e publikut për t'u ankuar për mjedisin në përputhje me parimet e Konventës së Aarhusit

Organizimi i dëgjesave të publikut nga Autoritetet Publike

 

Pjesëmarrje e publikut dhe OJF -ve në procesin e VNM

 

Vendime të Këshillit të Ministrave