Projekte të tjera

  • Projekte me financim nga Donatorë të Huaj dhe bashkëfinancim nga Qeveria Shqiptare --> Klikoni këtu

 

  • Titulli i projektit : Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit Evropian për Mjedisin dhe Klimën (IBECA Project)  --> Klikoni këtu

 

  • Titulli i projektit : Mbështetje për minimizimin e mbetjeve dhe promovimin e 3R - ve në Republikën e Shqipërisë - Klikoni këtu

 

  • Studimi Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve në Shqipëri - Klikoni këtu

 

  • Informacion në lidhje me projektet me financim nga donatorë të huaj dhe bashkëfinancim nga Qeveria Shqiptare (Janar 2015-Dhjetor 2019)  - Klikoni këtu

 

  • Titulli i projektit: Adaptimi ndaj Ndryshimeve Klimatike në Ballkanin Perëndimor -- Klikoni këtu

 

  • Forcimi i kapaciteteve të MM për hartimin e ligjeve dhe zbatimin e   legjislacionit kombëtar të Mjedisit- SELEA --> Klikoni këtu