Projekte të tjera

 • Informacion përmbledhës mbi projektet me financim nga donatorë të huaj dhe bashkëfinancim nga Qeveria Shqiptare -- Klikoni këtu

 

 • Buletini nr.1 : Mbështetje për minimizimin e mbetjeve dhe promovimin e 3R - ve në Republikën e Shqipërisë - Klikoni këtu

 

 • Buletini nr.2: Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e 3R-ve në Republikën e Shqipërisë --> Klikoni këtu

 

 • Buletini nr.3: Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e 3R-ve në Republikën e Shqipërisë --> Klikoni këtu

 

 • Buletini nr.4: Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e 3R-ve në Republikën e Shqipërisë --> Klikoni këtu

 

 • Buletini nr.5: Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e 3R-ve në Republikën e Shqipërisë --> Klikoni këtu

 

 • Projekte me financim nga Donatorë të Huaj dhe bashkëfinancim nga Qeveria Shqiptare --> Klikoni këtu

 

 • Titulli i projektit : Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit Evropian për Mjedisin dhe Klimën (IBECA Project)  --> Klikoni këtu

 

 • Titulli i projektit : Mbështetje për minimizimin e mbetjeve dhe promovimin e 3R - ve në Republikën e Shqipërisë - Klikoni këtu

 

 • Studimi Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve në Shqipëri - Klikoni këtu

 

 • Informacion në lidhje me projektet me financim nga donatorë të huaj dhe bashkëfinancim nga Qeveria Shqiptare (Janar 2015-Dhjetor 2019)  - Klikoni këtu

 

 • Titulli i projektit: Adaptimi ndaj Ndryshimeve Klimatike në Ballkanin Perëndimor -- Klikoni këtu

 

 • Forcimi i kapaciteteve të MM për hartimin e ligjeve dhe zbatimin e   legjislacionit kombëtar të Mjedisit- SELEA --> Klikoni këtu