Projekti WRIP - IWRM

  • Publikimi i dhënies së kontratës për procedurën "Blerje" - Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes --> Kliko këtu
  • Publikimi i dhënies së kontratës për metoden QCBS - Përgatitja e Kadastrës së Ujit --> Kliko këtu
  • Publikimi i dhënies së kontratës për metoden IC - Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes -- >Kliko Këtu
  • Dhënia e kontratës për procedurën "Blerje" - Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (Granti Nr TF 014255) --> Kliko këtu
  • Dhënia e kontratës për procedurën "Blerje" - Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (Granti Nr TF 014255) -- Kliko këtu
  • Formulari i publikimit të njoftimit të kontratës së nënshkruar --> Kliko këtu