Postuar më: 10 Qershor 2016

Konsultim me grupet e interest dhe publikun (VSM)

Bazuar ne ligjin 91/2013 “Per vleresimin strategjik mjedisor”, në kuadër te fillimit të punës për përgatitjen e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Krujë dhe Bashkise Kurbin do te zhvillohet ne daten 16 Qershor, ora 10.00, ne në ambientet e Kinemasë së qytetit Fushë-Krujë konsultimi me grupet e interest dhe publikun sipas VKM nr. 219, date 11.03.2015 “Për rregullat dhe procedurat për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesen publike gjatë procesit të VSM”.