Postuar më: 21 Qershor 2016

Konsultim me grupet e interest dhe publikun (VSM)

Bazuar ne ligjin 91/2013 “Per vleresimin strategjik mjedisor” , në kuadër te fillimit të punës për përgatitjen e Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë do te zhvillohet diten e premte, ne daten 24 Qershor, ora 10.00, në ambientet e Bibliotekes së qytetit Lezhë kosnultimi me grupet e interesit dhe publikun sipas VKM nr. 219, date 11.03.2015 “Per rregullat dhe procedurat per konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe degjesen publike gjate procesit te VSM”.