Postuar më: 16 Qershor 2017

Njoftim mbi zbatimin e urdhërit "Për marrjen e masave dhe moitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo perdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike te administratës shtetërore gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017

Ne zbatim te urdherit te Ministrit nr. 203, date 08.06.2017 Per marrjen e masave per zbatimin e VKM-se nr.473, date 01.06.2017, ku ne piken 1, germa”e”  e urdherit parashikohet publikimi i te dhenave te monitorimit,  Ju informoj se nga data 25.05.2017 deri me sot Grupi i Monitorimit ne MM nuk ka konstatuar asnje shkelje te nepunesve civile qe bie ne kundershtim me VKM-ne nr. 473, date 01.06.2017 si dhe me Rregulloren e brendshme te Grupi te Monitorimit. Gjithashtu deri me tani ne MM jane kryer 2 kontrolle ne kuader te ketij procesi nga Komisioneri per Mbikeqyrjen e Sherbimit Civil, ku ne njerin nga keto kontrolle ka pasur dhe perfaqesues nga Departamenti i Administrates Publike dhe nuk eshte konstatuar asnje shkelje