Licensa, certifikata, leje

VENDIM Nr 22, datë 12.1.2018 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT VENDIM Nr 692, datë 5.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “KRITERET PËR PAJISJEN ME … Continue reading Licensa, certifikata, leje