Ligjet dhe aktet nënligjore

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN1 LIGJ Nr. 114/2017 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN” LIGJ Nr. 71/2017 PËR … Continue reading Ligjet dhe aktet nënligjore