Postuar më: 02/09/2019

Thirrje për identifikim projektesh në kuadër të projektit përgatitor për një angazhim efektiv me Fondin e Gjelbër të Klimës

Thirrje për identifikim projektesh në kuadër të projektit për zhvillimin e kapaciteteve të Shqipërisë për një angazhim efektiv me Fondin e Gjelbër të Klimës (GCF-Green Climate Fund).

Autoriteti Kombëtar i Autorizuar për Green Climate Fund në Shqipëri, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, po hap thirrjen për projekt propozime me qëllim identifikimin e ideve për projekte strategjike në kuadër të Projektit për “Zhvillimin e Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim të Efektshëm me Fondin e Gjelbër të Klimës”. Identifikimi i projekt ideve të tilla strategjike pritet të forcojë akoma më shumë procesin e angazhimit të grupeve të interest dhe të sigurojë një qasje sa më koherente dhe prioritizuese për nevojat e vendit për financime të gjelbërta.
Idetë e identifikuara duhet të përfshijnë prioritetet tematite të mëposhtëme:

– Mitigim
Reduktimi i emetimeve nga:

☐ Aksesi dhe prodhimi i energjisë;
☐ Transporti;
☐ Ndërtesat, qytetet, industritë dhe pajisjet;
☐Pyjet dhe përdorimi i tokës.

Adaptim
Shtimi i aftësisë ripërtëritëse të:

☐ Komuniteteve dhe popullsisë më vulnerabël
☐ Shëndetit, mirëqënies, dhe sigurisë së ujit dhe ushqimit
☐Infrastrukturës dhe ambienteve të ndërtuara
☐ Ekosistemeve dhe shërbimeve nga ekosistemet
Ministria mirëpret aplikantë nga sektori publik ose privat, të dorëzojnë idetë e tyre për projekte strategjike, sipas Formularit bashkëlidhur, pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit si dhe me e-mail në Sabina.Cenameri@turizmi.gov.al deri më datë 14 Tetor 2019.

GCF Project Identification Form

 

Open call for project identification under the GCF readiness support project on developing the capacities of Albania for an effective engagement with the Green Climate Fund.

The National Designated Authority of the Green Climate Fund in Albania, the Ministry of Tourism and Environment, is launching an open call for project proposals with the purpose of gathering ideas for strategic projects under the GCF Readiness Support Project on “Developing the Capacities of Albania for an Effective Engagement with the Green Climate Fund”. The identification of such strategic projects ideas is expected to further strengthen stakeholder’s engagement, while ensuring a coherent national approach to climate finance and prioritization needs.
The identified ideas should fall under one or some of following thematic priorities:

Mitigation
Reduced emissions from:

☐ Energy access and power generation;
☐ Low emission transport;
☐ Buildings, cities and industries and appliances;
☐Forestry and land use.

Adaptation
Increased resilience of:

☐ Most vulnerable people and communities;
☐ Health and well-being, and food and water security;
☐Infrastructure and built environment;
☐ Ecosystem and ecosystem services.
The ministry welcomes potential applicants from the public or private sectors, to submit their ideas for strategic projects as per the attached Project Identification Form, at the Ministry of Tourism and Environment also by e-mail at Sabina.Cenameri@turizmi.gov.al until October 14, 2019.

GCF Project Identification Form