Biodiversiteti

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër”, Të ndryshuar

Urdher nr 148, dt 21.2.2013 Miratimi Struktures Standarte Plani Menaxhimit ZM

Dokumenti i Politikave Strategjike per Mbrojtjen e Biodiversitetit

Ligj 7 2014 30.01.2014 Per shpalljen e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise

Ligj 68-2014 03.07.2014 per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr 9587, date 20.7.2006 per mbrojtjen e biodiversitetit

Ligj 81 2017 04.05.2017 Per Zonat e Mbrojtura

Ligj nr 6 2015 amendimi Ligjit CITES

Suplementi i Trashëgimisë Botërore i Planit të Menaxhimit për Peizazhin e Mbrojtur të Pogradecit 2017-2027

Udhezim nr. 1, 11.2.2016 Manuali inventarizimit te llojeve te faunes se eger objekt gjuetie

Udhezim nr. 1, 11.2.2016 per metodikat e inventarizimit te llojeve te faunes se eger objekt gjuetie

Udhezimi inventarizimit faunes eger Fl. Zyrt. 27-2016

Urdher Ministri 62, 4.4.2016 lista e shpendeve vulnerabel

Urdher Ministri 182 date 20 09 2016 Trajtimi i Faunes ne Zooparqe

Urdher Ministri 750, 24.11.2015 miratimi PM Karaburun-Sazan

Urdher Ministri 782, 30.12.2015 miratimi Plani i Menaxhimit Divjake-Karavasta

Urdher Ministri CITES 726, 26.10.2015

Urdher ministri miratimi planit veprimit pelikani 120-2017

Urdher Ministri miratimi suplementit TB te PM PMP 8.9.2017

Urdher Ministri plani veprimit pelikanit

Urdheri Ministrit parqet zoologjike

VKM 31, 20.1 2016 DPSBM Janar 2016

Strategic Document of Biodiversity Policy Albania

VKM nr. 901, 11.11.2015 amendimi i ligjit te gjuetise

VKM listat 866 10 12 2014