Strategjite, ligjet dhe aktet nënligjore për turizmin

STRATEGJIA E TURIZMIT 2019-2023

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN1

LIGJ Nr. 114/2017 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN”

LIGJ Nr. 71/2017 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR1

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË SUBJEKTET PËR TRANSPORTIN RRUGOR TURISTIK

VENDIM Nr 709, datë 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË UDHËTIMIT”

VENDIM Nr. 22, datë 12.1.2018 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR CERTIFIKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT

URDHËR PËR MIRATIMIN E FORMATIT PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE STATISTIKORE NGA AGJENCITË E UDHËTIMIT, OPERATORËT TURISTIKË DHE STRUKTURAT AKOMODUESE 

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR RREGULLAT, PROÇEDURAT DHE MËNYRA E VËNIES NË DISPOZICION TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE AFATEVE TË KËRKESË-PROPOZIMEVE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË PROJEKTEVE NË FUSHËN E TURIZMIT

VKM_nr.691_2016 marrveshja me investitoret

VKM_nr.710,_2016 operatori

VKM_nr.711,_2016 ndertimi

 

 

AKTET LIGJORE PËR STRUKTURAT AKOMODUESE

AKTET LIGJORE PËR USHËRRËFYESIT TURISTIK